×

استدلال دادگاه بامحتویات پرونده وشهادت شهودمغایرت دارد

استدلال دادگاه بامحتویات پرونده وشهادت شهودمغایرت دارد

استدلال-دادگاه-بامحتویات-پرونده-وشهادت-شهودمغایرت-دارد
پرونده کلاسه : 72/306/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
خواهان به خواسته خلع یدازیک هکتارزمین ومطالبه اجورسالهای ... اقامه دادگاه نیزمبادرت به صدورحکم به نفع خواهان نموده است . نظرشعبه دیوان :
"بالحاظ مجموع محتویات پرونده بردادنامه ...موردتقاضای تجدیدنظر اشکال وارداست ،زیرا،اولا:باوجودتذکردردادنامه قبلی که درارتباط بانظریه صادرشده دقیقامشخص نشده زمین موضوع دعوی جزنسق زراعی نبوده و استدلال دادگاه دراین موردبامحتویات پرونده منجمله شهادت معتمدان آماری که درجلسه 24/5/71اخذشده ومدافعات خواهان دعوی مغایرت دارد، ثانیا:درمیزان واگذاری به فرض که فاقدمانع قانونی باشدباوجه به خواسته خواهان مدافعات خوانده وشهادت شهودمنجمله ...ونوشته عادی 9/4/48... رفع اختلاف وابهام نشده است ،ثالثا:خواهان به شرح توضیحات ولایحه تقدیمی موردانتقال به خودرابه موجب اسنادعادی می دانددراین صورت به مواد46و47 و48قانون ثبت توجه نشده است به علاوه به فرض که موردجزاراضی واگذاری از طریق اصلاحات ارضی به خوانده باشد،قانون نحوه واگذاری اراضی به زارعین و ماده 19قانون اصلاحات ارضی ملحوظ نظربایدباشد،رابعا:بافرض که ایرادات مذکورمرفوع باشدامورموردمطالبه 30هزارکیلوشالی آمل (3) بوده که بارای صادره دراین خصوص انطباق نداردچه دادگاه بدواقیمت رامورد نظرقرارداده که حتی بامبلغ ارزیابی اختلاف داردوبعدپرداخت اصل رامتذکر شده که رای مزبوردراین قسمت منجزنیست ...علی هذابانقض رای ،رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...محول می شود."(72/306/25)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 99

44

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 306

تاریخ تصویب : 1372/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-حمایت-خانواده

قانون حمایت خانواده

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.