×

اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت های هواپیمائی برخلاف مقررات است

اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت های هواپیمائی برخلاف مقررات است

اقدام-وزارت-نفت-در-تعیین-نرخ-سوخت-های-هواپیمائی-برخلاف-مقررات-است
تاریخ :16/5/1379 شماره دادنامه : 170 کلاسه پرونده : 79/1

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره بشرح مقرر در قسمت (1) بند (الف ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شد و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآورده مزبور ازجمله بنزین هواپیمامی باشد، بنابراین اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت های هواپیمائی که از نوع فرآورده های مزبور است مغایر حکم صریح قانونگذاراست. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه های مورد شکایت ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *
شماره ه /79/1 6/7/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره 257131/ت مورخ 30/1/1377و257052/ت مورخ 18/1/1378 شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شرکت طرف شکایت از تاریخ 16/1/1377 راسا" بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300 ریال در هر لیتر افزایش و بموجب نامه شماره 257052/ت مورخ 18/1/1378 از ساعت 24 روز 29/12/1377 آن را به 375 ریال تغییر داده است در صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل موثر در عملیات وضعی هواپیمایی را موکول به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند(الف ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که منحصرا" افزایش قیمت در طول سالهای برنامه دوم را به هیات محترم دولت تفویض و با مفاد بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را موکل به پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات وزیران نموده ونیز نص بند (ب ) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که به موجب آن بهای بنزین راسا" توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکار دارد علیهذا نظر به اینکه اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن به تصممیات یاد شده نتیجه نداده است تقاضای رسیدگی وصدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افرایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377و1378 را دارم 0
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح پ پ /459 مورخ 9/3/1379 اعلام داشته اند،
1 - بموجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 این شرکت جزء د رمواردی که صریحا" مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهدبود0ضمن اینکه براساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا" یا بعضا" مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا" بموجب قانون نسخ نشده است معتبر خواه بود0 بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی است به دلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام درآن شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی متوجه شرکت نمی باشد.
2 - بند (الف ) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم مصوب 21/9/1373 و بند(ب ) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 مشخصا" قیمت فروش هرلیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، نفت گازو نفت کوره را در سالهای 74 و78 تعیین نموده و در مورد سایر فرآورده های نفتی حکمی ندارد0 به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سالهای مذکور آنچه را که در بند (ب ) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهارفرآورده اصلی ) به عهده هیات وزیران بود، خود راسا" انجام داده است 0 3 قطع نظر از اینکه تعیین قیمت چهارفرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآورده های نفتی از جمله سوخت هوائی به استناد بند(ج ) ماده 35 قانون اخیرالذکر از اختیارات هیات مدیره شرکت می باشد0
البته بسیار واضح ومسلم است که سوخت هوائی ، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطه ای نسبتا" آشکار است 0 زیر سوخت جهت و نفت جت 1به علت مشخصات کیفلی خاص آنها از نظردامنه تقطیر، حذف درصد فلزات 0مواد گوگرددار، نیتروژن دار و اکسیژن دار منحصرا" درواحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی پالایشگاه ها تولید می شود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج تهیه می گردد0 با توجه به مراتب فوق چنانچه انجمن صنف کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزین (سوپر معمولی ) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند0 این شرکت می تواند بجای سوخت هواپیما با مشخصات یادشده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را که از جمله فرآورده اصلی محسوب می گردد به میزان مورد نیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران در اختیار اعضای انجمن مذکور قرار دهد0 علیهذاتقاضای صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16197 10/7/1379

33

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 170

تاریخ تصویب : 1379/05/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.