×

اگرکارشناس منتخب دادگاه کارشناس رسمی نباشد باید دراجرای قرار کارشناسی اتیان سوگند نماید

اگرکارشناس منتخب دادگاه کارشناس رسمی نباشد باید دراجرای قرار کارشناسی اتیان سوگند نماید

اگرکارشناس-منتخب-دادگاه-کارشناس-رسمی-نباشد-باید-دراجرای-قرار-کارشناسی-اتیان-سوگند-نماید
پرونده کلاسه : 72/276/25)

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"دادنامه موردتقاضای تجدیدنظربنابه جهات آتی مخدوش است :
1- دادخواست بدوی راسه نفربه اسامی ...تسلیم داشته اندولکن درجریان رسیدگی عنوان نموده اندخواسته ناظربه فرزندان آنهاولایت دارندمی باشند که مشخص نیست دادگاه رسیدگی رامنحصربه سه نفرمی داندیابه اتفاق افراد مذکور،به هرحال بافرض اینکه دعوی ناظربه همان سه نفرباشدسهم این افراد ازپلاک موردادعابه شرح سندپیوست دادخواست چندسهم بیشترنیست وشامل شش دانگ نمی شوددرحالی که دادنامه نسبت به کل پلاک صادرگردیده است .
2- درجریان رسیدگی پرونده ثبتی موردملاحظه دادگاه واقع نشده ودقیقا آنچه به خواهانهای دعوی انتقال یافته وبه پلاک یک فرعی مشخص شده روشن نیست محدوده این پلاک واینکه جزمحدوده املاک موردتقاضای ثبت بوده هم احرازنگردیده است .
3- ظاهراکارشناسان منتخب ازجمله کارشناسان رسمی نیستندوپرونده هم حکایت ازاتیان سوگندایشان دراجرای قرارکارشناسی ندارد.
4- مساحت مذکوردرنظریه وحکم دادگاه فاقدمشخصات وجهات اربعه است به علاوه چون محدوده پلاک یک فرعی روشن نیست وکروکی آن هم ترسیم نگردیده معلوم نیست این مساحت چگونه داخل آن پلاک اعلام شده است .
5- حکم تصرف وخلع یدبطورکلی صادرشده درصورتی که خواندگان مکررتصرف افراددیگری رااعلام نموده اندودادگاه اساسادرزمینه تصرف ایشان وکیفیت ومحدوده موردتصرف هریک ازخواندگان اقدامی به عمل نیاورده وکارشناسان نیزباترسیم کروکی نحوه ومیزان آن رامشخص ننموده است ،مضافااینکه مدافعات خواندگان هم موردرسیدگی واقع نشده وبه دلایل آنهادرارتباط با تحدیدحدوداولیه توجه نشده است .
6- چون حسب محتویات پرونده اعلام فوت ...شده دادگاه دلیل فوت و وراثت راندیده است .مع ذلک همین شخص جزتجدیدنظرخواهان قرارگرفته ، علی هذابانقض دادنامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...محول می شود"

* سابقه *
رای دادگاه :
"ماحصل ادعای خواهانهابدین قراراست که ملک مزروعی ...پلاک ...را بموجب سندرسمی ...مالک می باشندوخواگان بدون مجوزموردتصرف غاصبانه قرارداده درجهت رسیدگی مبادرت به صدورقرارمعاینه وتحقیق باجلب نظر کارشناس نموده چون خواندگان به نظریه کارشناس اعتراض نمودندقرار ارجاع امربه هیات کارشناسان صادرگردیده که اعلام داشته اندمقدار...متر مربع ازپلاک ...متعلق به خواهانهادرتصرف خواندگان می باشدبنابه مراتب حکم به محکومیت خواندگان به خلع یدازمقدار...مترمربع وتحویل آن به خواهانهاراصادرواعلام می دارد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 110-111

44

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 276

تاریخ تصویب : 1372/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.