جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/30و299/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"اولا:درموردپرونده ...تجدیدنظرخواهی آقای ...نظربه اینکه ورثه قائم مقام مورث هستندبالحاظ قرارسقوط صادره دردعوی قبلی واینکه خواسته درهردودعوی خلع یدومطالبه اجورمی باشداعتراضات تجدیدنظرخواه مردوداعلام وبه اصلاح عبارت "حکم به رددعوی "به عبارت "قراررددعوی " دادناه تجدیدنظرخواسته نتیجه ابرام می گردد.
ثانیا:نسبت به پرونده دیگرنظربه اینکه عبارت "...اغلب اسناد مالکیت خوانده بعدازحفرچاه است "توجیه قانونی ندارد،زیراکافی است یکی ازآن اسنادمربوط به قبل وچاه هم داخل اراضی مشاعی باشدتالازم آیدبه تصرف مورث خواندگان که به اصالت بوده است یابه نمایندگی پدرش رسیدگی شودونظربه اینکه لازم بوده است تصویرخواناازاسنادبنچاق خوانده مطالبه وبه پرونده های ثبتی مراجعه وازشهودطرفین (حتی الامکان ازمعمرین خاندان خاصه کسانی که موردقبول طرفین باشند)تحقیق شودواقدامات تکمیلی صورت گیردومبتنی برنتیجه رای مقتضی انشاگردد،بنابه مراتب بالاکه موردتوجه واقع نشده است دادنامه معترض علیه نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک ...محول می گردد."(72/30و299/25)

* سابقه *
دراین پرونده آقای ...دادخواستی به خواسته خلع یدنسبت به سهم الارث ازماترک مرحوم "الف "...واجرت المثل ازتاریخ فوت مورث تاتاریخ تقدیم دادخواست ،...به استنادگواهی حصروراثت واظهارنامه مالیاتی و پرونده های ثبتی ونامه حوزه 2مالیاتی دررابطه باچاه عمیق واقع در...و گواهی شرکت آبیاری ونامه های خطی متوفی دررابطه باچاه مذکورو...تقاضای رسیدگی نموده است .
دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی بشرح زیرمبادرت به انشارای نموده است :
"درخصوص اینکه آیاچاه محفوردرمحدوده ثبتی پلاک ...می باشدیاخیر قرارجلب نظرکارشناس صادروکارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه خویش بشماره ...ثبت است صریحااعلام داشته که محل حفرچاه دراراضی مشاع ...یا پلاک ...می باشدمرحوم "الف "دراراضی ...دارای مالکیت مشاعی بوده وقطعه زمینی رابه مساحت تقریبی 5/2جریب باپلاک ...فرعی تقاضای ثبت نموده و پس ازآن درسال 1332اقدام به حفرچاه عمیق می نمایدکه قاعدتاواصولابعید بنظرمی رسدکه شخصی درمحلی غیرازقطعه زمینی که تقاضای ثبت آن رانموده و دارای مالکیت می باشداقدام به حفرچاه نماید...گذشته ازاین کارشناس ... درنظریه تکمیلی خویش ...درخصوص مقرچاه ...اظهارنظرنموده که ...محل حفرچاه داخل درمحدوده پلاک ...یادرکنارپلاک مزبورواقع شده است ...در خصوص مالکیت مورث خواندگان نیزاغلب اسناد...موخربرتاریخ حفرچاه موضوع دعوی یعنی سال 1332می باشد...بنابه مراتب فوق حفرچاه عمیق موضوع دعوی وسیله مرحوم "الف "ودرمحدوده ثبتی پلاک ...فرعی محرزوثابت است لذاباتوجه به تصرف مورث خواندگان درمحل چاه واراضی تحت پوشش آن و تصرفات خواندگان فعلی که ادامه تصرفات مورث آنان می باشدحکم به خلع ید خواندگان ازچاه واراضی تحت پوشش آن صادرمی شود.درمورددعوی آقای ... چون قبلادراین خصوص قرارسقوط دعوی صادرگردیده به اعتبارامرمختومه حکم به رددعوی صادرمی شود..."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 120-121

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
299
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :