جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/357/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"اعتراض تجدیدنظرخواهان به دادنامه تجدیدنظرخواسته واردمی باشد، زیراطبق مواد350 و362 قانون مدنی بیع اموال مشاع تجویزگردیده وازآثاربیع صحیح قبض و اقباض مبیع وثمن می باشدواقبال به معنی تخلیه یاخلع یداست بنا براین خلع ید مشاع امکان دارد و همچنین است خلع یدشریک ازمال مشاع ، زیرا مستفاد از مواد 118-475-581 ... قانون مدنی آن است که تصرفات شریک مال در مال الشرکه بدون رضایت شریک دیگرممنوع است ،فلذابااین وصف شریک می تواندخلع یدشریک رابخواهدونظربه اینکه دعوی تجدیدنظرخواهان خلع یدمشاعی می باشدونظربه اینکه دادگاه حقوقی یک ... دررای شماره ...- 12/3/70که برتاییدرای شماره ...5/7/69 شعبه اول دادگاه حقوقی دو...صادر گردیده وبه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودوشعب دیوان عالی کشورمصوب ]سال [68موردتجدیدنظرخواهی قرارگرفته مراتب فوق را موردنظرقرارنداده است و نظربه اینکه طبق محتویات پرونده شماره ... دادگاه حقوقی یک ... و اسناد مضبوط درآن بالاخص دادنامه شماره ... 18/9/68مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به هشت سهم ازهیجده سهم ازسه دانگ مشاع ازشش دانگ دو...باغ ازپلاک شماره ...فرعی از...اصلی واقع دربخش دوغرب ... ونیزتصرف تجدیدنظرخواندگان درپلاک مزبورکه خود مالک مشاعی جزئی ازآن هستندمحرزمی باشدونظربه اینکه تجدیدنظرخواندگان مجوزی برتصرف خوددرسهم تجدیدنظرخواهانهاارائه ننموده اندعلی هذا دعوی تجدیدنظرخواهانهاثابت بوده ودادنامه شماره ...دادگاه فوق الاشعار خلاف قانون صادرگردیده ومخدوش می باشد، فلذا ضمن نقض دادنامه های مرقوم حکم برخلع یدتجدیدنظرخواندگان ازهشت سهم از هیجده سهم ازسه دانگ مشاع از شش دانگ دو...باغ پلاک ...فرعی از... اصلی واقع در...اعلام وصادرمی گردد

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 123

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
357
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :