جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/848/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"نظربه خواسته دعوی وبه التفات به پاسخ ثبت مربوط به شماره ...که دلالت برقبول درخواست ثبت نسبت به پلاک موضوع دعوی زائدبرشش دانگ می نمایدوخواهانهای دعوی نیزازجمله متقاضیان ثبت بوده اند،نظربه اینکه حسب بندیک ماده 25قانون ثبت ،اشتباهات واختلافاتی که دراجرای مقررات ماده 11قانون مرقوم رخ می دهدبایددرهیات نظارت ثبت موردرسیدگی واقدام قرارگیردونظربه اینکه محتویات پرونده دلالت برطرح موضوع قبلادرهیات یادشده نداردونتیجتاقبل ازتصدیق وتثبیت مالکیت ازطریق اجرای مقررات ثبتی وتعیین تکلیف قانونی نسبت به چگونگی ،اقدام دادگاه خارج ازضوابط آمره قانون خواهدبود،علی هذاوصرف نظرازجهات دیگردادنامه موردتقاضای تجدیدنظربه علت اینکه بامقررات مذکورمغایرت داردنقض می شودورسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...محول می گردد."(72/848/25)

* سابقه *
خواسته عبارت ازتسلیط بر20شعیراز96شعیر6تدانک باغ ...می باشد، خواهان توضیح داده خواندگان رقبات ملکی راغاصبانه تصرف نموده وعایدات آن رامی برند.
رای دادگاه :
"باتوجه به رونوشت اوراق ثبتی ونظریه کارشناسی به شماره ...واینکه خواندگان درقبال دعوی مطروحه ایرادواعتراض موثری به عمل نیاورده اند دادگاه دعوی مطروحه راثابت تشخیص وحکم به تسلیط مشارالیه به 20شعیراز 96شعیر...پلاکهای فوق الذکروپرداخت اجرت المثل درحدنظرکارشناسی له آنان صادراعلام می دارد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 124

44

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
848
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :