جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/174/162/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال به نظرمی رسدکه صدورحکم مبنی بر قلع ونزع بناملازمه بااحرازنحوه مالکیت خواهان نسبت به زمین داردودر موردمانحن فیه دلیل مالکیت ضمیمه پرونده نشده وآرای صادره ازدادگاههای کیفری نیزبه طورروشن وبارزی گویای این مطلب نیست وهمان گونه که دررای شماره ...-14/5/71این شعبه اشاره شده ضرورت داشته که دادگاه پرونده کیفری رامطالبه وخلاصه مفیدی ازآن منعکس ووضعیت ثبتی راازثبت اسناد استعلام نمایدوعنداللزوم معاینه محلی انجام یابدونظرکارشناس جلب شود وپس ازاثبات مالکیت مدعی رسیدگی به دعوی قلع ونزع بنادرهرحال منع قانونی ندارد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته رابالحاظ اعتراض تجدید نظرخواهان نقض وبه منظوررسیدگی ،پرونده به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک .. ارجاع می گردد."(72/174/162/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 125

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
174
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :