جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/389/22

رای شعبه 22 دیوان عالی کشور
"دادنامه صادره باهیچ یک ازمقررات شرعی وقانونی منطبق نیست ،خلع ید ملک غصبی وتحویل آن به مالک قانونی بدون قلع وقمع مستحدثات امکان پذیر نبوده وتازمانی که بناهای غیرمجازنیزقلع وقمع نگردیده تصرفات غاصبانه متجاوزادامه پیداکرده وخلع یدمحقق نگردیده ومجازبودن احداث بنااز ناحیه سایرمالکین برفرض صحت درمانحن فیه برعدم مشروعیت بناهای احداثی توسط متجاوز(چه شریک وچه غیرشریک )نداشته ودرهرحال نامبرده فاقدوجهه قانونی است ،بنابه مراتب دادنامه صادره برخلاف شرع وقانون اعلام وضمن نقض آن رسیدگی مجددبه شعبه دیگرارجاع می گردد."(71/389/22)

* سابقه *
رای دادگاه :
"نظربه اینکه خواهان مالک نیم سهم ازپلاک مذکوربوده وباطرح دعوی خلع یدحسب مستندات پیوست دادخواست حکم خلع یدمشاعی حقوق صاحبان و دارندگان حق اعیانی است ومستنبط ازروح ماده 43قانون اجرای احکام قبل ازتقسیم وتراضی قلع مستحدثات مردوداست که چون درمهلت مقرربدان اعتراض نشددادگاه باهمان استدلال مقررومندرج درنظریه صدورحکم نموده است ."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 125-126
44

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
389
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :