جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/70/17

رای شعبه 17 دیوان عالی کشور
"نظربه اینکه طبق اظهارخواهانهاملک مورددعوی دارای پلاک ثبتی شماره ...واقع دربخش ...می باشدومعلوم نمودن وضع ثبتی آن به اینکه به عنوان باغ به ثبت رسیده است ویاخیرموثردردعوی می باشد..."رای دادگاه نقض می گردد.(71/70/17)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 135
45

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :