جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/699/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"اعتراضات تجدیدنظرخواه بردادنامه تجدیدنظرخواسته مالاواردبنظر می رسدچه درشرایطی که حسب مندرجات سندرسمی محل موردنزاع به عنوان باغ توصیف شده وحسب مندرجات رای کمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری و صورتمجلس تامین ومعاینه محل وجوددرختان مثمروغیرمثمردرمحل محقق است ودرشرایط موجودسه ردیف درختان مثمروغیرمثمردراطراف محل موردنزاع مشاهده گردیده واحداث خیابان کمربندی ازظرف شهرداری به موجب صورتجلسات مربوطه درپرونده موجب تقلیل درختان درمحل گردیده ،صدوررای برتاییدنظریه کمیسیون ماده 12درزمینه دایرمزروعی شناختن محل موردنزاع مشتمل براشکال قضایی است ،لذادادنامه تجدیدنظرخواسته بنابه جهات فوق وبه استنادبندب ماده 6قانون ...نقض ..."می گردد.(70/699/13)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 135-136

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
699
تاریخ تصویب :
1370/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :