جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/45/8

رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور
"علاوه برایرادات معموله ازسوی تجدیدنظرخواه اشکالات زیرنیزبررای تجدیدنظرخواسته وارداست :
اولا:بااینکه خواهان طی لایحه ...خواسته خودرااعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری منحصروتوصیف نموده ودرلایحه جوابیه ... نیز...ارشاره کرده صدوررای برلغوابطال سندمالکیت ...که خارج ازخواسته است مغایرباموازین قضایی وقانونی است .
ثانیا:باتوجه به ایرادنماینده خوانده درجلسه ...مبنی براینکه اعتراضی درخارج ازمهلت قانونی به نظریه کمیسیون مزبوربه عمل آمده بود، دادگاه سوابق مربوطه راازاداره خوانده مطالبه وپس ازمعلوم شدن نحوه و تاریخ ابلاغ تصمیم معترض عنه به خواهان وضعیت ایرادمزبوررابه لحاظ مدلول ماده 12قانون اراضی شهری مصوب سال 61درخصوص موردروشن می کرد.
ثالثا:مفادنظریه کارشناس منتخب دادگاه ونیزمندرجات صورتجلسات تحقیقات ومعاینه محل هیچ یک مویدخواسته ونتیجتاتوجیه گررای دادگاه در ابطال نظریه کمیسیون به نظرنمی رسدولذارای مورددرخواست تجدیدنظربه لحاظ مراتب مرقوم مخدوش بوده ...نقض ..."می گردد.(70/45/8)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 136

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
45
تاریخ تصویب :
1370/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :