جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/146/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"اعتراضات اداره کل زمین شهری ...بردادنامه ...واردبنظرمی رسدچه اولاقسمت اول دادنامه مذکورمبنی برابطال رای کمیسیون ماده 12به لحاظ دایربودن قسمتی ازپلاک ...نظربه اینکه وراثت وهمچنین میزان مالکیت ناقل اولیه زمین مورداختلاف یعنی آقای ...مشخص نبوده ودرنتیجه معلوم نمی باشدوازمندرجات مبایعه نامه عادی باتوجه به پاسخ استعلام ثبت ضابطه صحیحی به دست نمی دهد،ضرورت داشت دادگاه باتحقیق ازآقای ...فروشنده اولیه میزان مالکیت وراثت وی رانسبت به مالکین پلاک ثبتی احرازسپس مبادرت به صدوررای می کرد،لذارای صادره دراین قسمت بنابه جهات فوق مشتمل براشکال قضایی است ...دادنامه نقض ..."می گردد.(72/146/13)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 137

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :