جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/261/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
"اعتراضات ...واردبه نظرمی رسدچه باقبول انیکه اخذتوضیح ازخواهان همان گونه که دادگاه درتصمیم متخذه اشاره نموده درزمینه تاریخ تنظیم قولنامه ونحوه وکیفیت آن ضرورت داشته ،دراخطاریه هم درج شده ،النهایه ابلاغ اخطاریه به خواهان به منظوراخذتوضیحات موردنظرناقص است ،زیرادر اخطاریه موردبحث اشاره گردیده که مخاطب درمحل حضورنداشت ،ولی معلوم نکرده اندازبستگان وی درمحل بوده اندیانه تاناگزیربه استناده ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ ضرورت داشت دادگاه باابطال اخطاریه خواهان مجددااقدام لازم معمول می داشت ،لذاقرارتجدیدنظرخواسته به استنادماده 13ق .ت .د1و2فسخ ورسیدگی مجددبه همان دادگاه محول می گردد.(71/261/13)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 138-139

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
261
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :