جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/173/15

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
"باتوجه به اینکه روشن شدن این امرکه درشهرمحل وقوع زمین موردادعااز طرف مراجع مربوطه برای تشکیل پرونده مهلتی تعیین شده ودرصورت تعیین مهلت ،دارندگان زمین مذکوردرمهلت تعیین شده تشکیل پرونده داده اندیا خیردرتصمیم دادگاه موثرمی باشدواینکه مساله مذکورموردتوجه دادگاه قرار نگرفته بااین تقدیر...واجدایرادقضایی ]است [وتاییدنمی گردد..."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 139

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :