جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71یا70/755/15

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
"تجدیدنظرخواهی مالاواردورای ...مواجه بااشکال قضایی است ،چه آنکه اولا:
اساساکارشناسان منتخب امورکشاورزی وبهره برداری ازآب هریک جداگانه نظریه خودرااعلام نداشته اند،ثانیانظرات آنان براساس مندرجات قرارصادره ازدادگاه نبوده وکافی ووافی به مقصودنمی باشدو قابلیت متابعت رانداشته ومالابااعتراض که نسبت به نظریه آنان شده اقتضاداشته دادگاه باتوجه به اهمیت قضیه مطروحه موضوع رابه هیات کارشناسان ارجاع ]کند[که کارشناسان متخب بعدی بامطالعه محتویات پرونده درقرارصادره نظریه خودرابراساس آن ورعایت قانون به دادگاه اعلام ]کنند[وپس ازوصول نظرات نامبردگان ونتایج حاصله سپس درماهیت قضیه نفیایااثباتااظهارنظروانشارای می گردید،فلذارای تجدیدنظر خواسته ...که بدون توجه به مراتب ونقص موثردررسیدگی صادرگردیده ... نقض ..."می گردد(71یا70/755/15)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 139-140

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
755
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :