جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/300/22

رای شعبه 22 دیوان عالی کشور
"رای باتوجه به خواسته دعوی وشرح دادخواست که مبنای درخواست فسخ نظریه کمیسیون تشخیص راعبارت ازباغ بودن زمین موضوع بحث درتاریخ ماقبل ازانقلاب اسلامی قرارداده واضافه نموده که ازدههاسال پیش یعنی ازحدودسی سال قبل به بعددرآن محل کشت وزرع ودرختکاری شده وعنایت به مستندات نظریه مزبوروتفسیرهایی که ازآنهابه عمل آمده ایرادواشکال تجدیدنظرخواه بر دادنامه صادره واردمی باشد،زیراحسب اظهارنظرکارشناسان منتخب دردو مرحله وتفسیری که ازعکسهای هوایی مستندنظریه کمیسیون به عمل آورده اند برخلاف ادعای وکیل خواهانبدون هیچ گونه آثاراحیاوعمران ازقبیل درختکاری ویاکشت وزرع وغیره دراین زمین صورت نگرفته (مشاهده نشده )وبااین وصف استدلال دادگاه برابرگواهی دویاسه گواه که ازناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به آنهاجرح به عمل آمده دایربراینکه درختان کنونی ازچهارده سال قبل در آنجاوجودداشته نمی توانسته مستندحکم تجدیدنظرخواسته قرارگیردچه اینکه بخوبی واضح است که تازمانی که متندات مزبور(عکسهای هوایی )اعتبار قانونی خودرازدست نداده ودلیلی قاطع ومنشااحرازوتعیین بشمارآمده نمی توان ازآنهاصرفنظرنموده وبه گواهی اشخاص مبادرت به اصدارحکم گردد که گواهی آنان نمی توانسته منشاعلم ویقین دادگاه بوده باشدتاچه رسدکه اثری قانونی حاصل ازمستندات وعکسهای یادشده راازمیان برداردوآن هم به آن نحوازگواهی که اشعارمی داردبه اینکه درختهای کنونی جدیداغرس گردیده و حسب اظهارنظرکارشناسان نیزدرختهای مزبورجوان هستندوتنهادرب ودیوار رامی توان مربوط به ماقبل ازتاریخ لازم الاجراشدن قانون لغومالکیت اراضی موات دانست ودیگرمعنی نداردکه دلالت عکسهای هوایی رادرخصوص احداث دیوارهاطبق آخرین عکس پذیرفت ،ولی دلالت آنهارابرعدم وجودهرگونه عمران نادیده گرفت ،بنابه مراتب چون موضوع سابقه 14یا15سال داشتن درختهای فعلی ملاک نیست وگواهی گواهان مزبورتاب معارضه بامستندات قانونی تجدیدنظرخواه راندارد،فلذادادنامه تجدیدنظرخواسته رافاقد وجاهت اعلام وبانقض رسیدگی مجددبه شعبه دیگرارجاع می گردد"(71/300/22)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 140-141

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
300
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :