جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/747/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"بالحاظ محتویات پرونده بردادنامه موردتقاضای تجدیدنظراشکال وارداست ،زیرااولادلیل مدیریت واختیارات آقای ...(خوانده )درپرونده مشهودنیست ومشخص نشده سمت وی چگونه احرازشده است ،ثانیادرموردپانصد هزارریال پرداختی قبلی واینکه ازبهای 2200کیلوقندوشکرکسری احتساب شده یاخیردادنامه مسکوت است ،ثالثاباالتفات به آنچه ازپرونده کیفری دراین پرونده منعکس شده وبالحاظ مدافعات تجدیدنظرخواه کیفیت مسئولیت (فروشنده متوفی )ودرنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواه مستدلاتوجیه نگردیده است ،علی هذابانقض دادنامه رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...محول می شود."(72/747/25)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته مطالبه ...ضرروزیان ناشی ازجرم خواهان چنین توضیح داده مدیرعامل اسبق شرکت تعاونی ومرحوم ...فروشنده بوده است . مقدار2200کیلوشکروقندکمبودداشته اندکه خوانده به موجب پرونده کیفری به 50 ضربه شلاق محکوم گردیده است وفروشنده فوت نموده ورسیدگی درباره اوموقوف شده است .
دادگاه باملاحظه پرونده کیفری وانعکاس خلاصه کیفرخواست وحکم در صورتجلسه دادگاه وتحقیق ازاصحاب دعوی مبادرت به صدورنظریه وسپس حکم نموده است .
"نتیجه به شرح زیرنظربه اینکه حسب محتویات پرونده کیفری ...خوانده اقراربه کسرقندوشکرنموده ومبلغ پانصدهزارریال بابت قسمتی ازمال حیف ومیل شده به شرکت خواهان پرداخته وباعنایت به گزارش حسابرسان ذیربط دراستان مندرج درپرونده کیفری که کسری قندوشکررادرنهایت مقدار2200 کیلوگرم تعیین نموده اندوباعنایت به قیمت گزارش درسال موردوقوع حیف ومیل که هرکیلوپانصدریال برآوردگردیده که ازپرونده کیفری استخراج شده دعوی خواهان تامیزان ...ریال بابت بهای 2200کیلوقندوشکرمحرزبوده و دادگاه ذمه خوانده راتااین میزان درحق خواهان مشغول می داندودعوی مازاد خواسته مردوداعلام می گردد..."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 243-244

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
747
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :