جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/144/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"طبق مقررات قانون تجارت وجه سفته بایدپرداخت شودواستثنائی تحت عنوان سفیدامضایاتضمینی وغیره وجودندارد،لکن طرف دیگرمی توانداگر ادعایی دارددعوی شایشته اقدام نماید.بایان وصف ردتجدیدنظرخواهی آقایان "الف "و"ب "اعلام می شودودرموردتجدیدنظرخواهی بانک ...نسبت به آن قسمت ازرای تجدیدنظرخواسته که به واردنبودن دادخوایه (زایدبرمبلغ ...ریال )صادرشده است دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت نقض می شود. ..."(72/144/25)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 190

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
144
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :