جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


پرونده کلاسه :

رای دیوان عالی کشور
خواسته مطالبه ...ریال به عنوان ضامن سفته .بانک ...به طرفیت شرکت ...به عنوان متعهداصل وآقای "الف "به عنوان ضامن سفته طرح دعوی کرده که دادگاه درموردخوانده ردیف 2بااشاره به اینکه اقامه دعوی بعدازمدت یک سال ازواخواست شده است قرارعدم استماع دعوی ونسبت به شرکت نظربه وارد بودن دادخواهی صادرکرده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"آقای "الف "دردعوی مطروحه به عنوان ضامن طرف دعوی قرارگرفته است و ماده 286قانون تجارت بالحاظ مواد284و285و289همان قانون ناظربه ظهر نویس است به ضامن تسری ندارد.بنابه مراتب دادنامه موردتقاضای تجدید نظرکه موادمزبوررابه ضامن نیزتسری داده مخدوش ...نقض ..."می گردد.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 191-192

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :