جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/43/23

رای شعبه 23 دیوان عالی کشور
"رای : ازنظرقانون تجارت بین ضامن وظهرنویس تفاوت وجودداردچه اولا ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرداوصادرووی نیزباامضای ظهرآن برات رابه غیرواگذارمی نماید ( مواد 245 و 246 قانون تجارت )که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد،ثانیابه حکایت ماده 247 قانون فوق الاشعار ظهرنویس حاکی ازانتقال برات است وحال آنکه باامضای ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد، ثالثا دراجرای قسمت اخیرماده 247 از همان قانون ضامن تنها با کسی که از اوضمانت نموده است درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد، ولی هرظهرنویس با متعهد وکلیه ظهرنویسان دیگردارای مسئولیت تضامنی است ،رابعا مواد 286 و 289 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعاردرخصوص فته طلب رانیزتجویزکرده است ،اعتراض ...به قرارتجدیدنظرخواسته واردتشخیص ...نقض ..."می گردد.(72/43/23)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 192

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
43
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :