جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/127/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"باتوجه به اینکه تجدیدنظرخواه ضمن تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره ...نسبت به سفته های مستنددعوی مطروحه اظهارتکذیب به عمل آورده وتقاضا نموده که اصل سفته هاوواخواست نامه برای ملاحظه وی ارائه گرددکه این تقاضا باتوجه به جریان دادرسی قانونی می باشد،لذادادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده ونقض می شودوپرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی یک .. ارجاع می گردد."(72/127/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 192-193

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
127
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :