جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/371/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
"باتوجه به مقررات ماده 27قانون آیین دادرسی مدنی هنگام تقدیم دادخواست خواهان می توانسته ]به [هریک ازدادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید.نظربه اینکه دادخواست به دادگاه حقوقی یک ... تقدیم شده ،لذادادگاه مذکورصلاحیت رسیدگی دارد]و[استرداددادخواست نسبت به یک نفرازخواندگان نافی صلاحیت دادگاه ...نخواهدبود،لذاضمن فسخ قرارعدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک ...مقررمی گرددپرونده اعاده شود." (71/371/24)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 193

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
371
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :