جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


پرونده کلاسه :

رای دیوان عالی کشور
دراین پرونده خواسته مطالبه وجه یک فقره چک می باشدکه خواهان اعلام داشته که خوانده ملزم بوده است اگر مورد اجاره را در انقضای مدت تخلیه ننماید وجه چک را پرداخت نماید و از تخلیه به موقع مورد اجاره امتناع ورزیده است . دادگاه به این استدلال که به هرحال خوانده از قرارداد تخلف کرده است رای به وارد بودن دادخواهی صادر نموده است .
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
"بر دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر اشکال وارد است ، زیرا به دلالت بند 10 قرارداد اجاره عادی تنظیم شده بین طرفین پیوست پرونده ( مستاجر چکی به مبلغ ... جهت تضمین تخلیه و مفاصاحساب دارایی و بیمه تسلیم موجر می نماید که در صورت عدم تخلیه به موقع اقدام به وصول می نماید ) چک موضوع دعوی به عنوان تضمین داده شده که از این جهت مقرر برای تخلیه و ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 مورد توجه واقع نگردیده و لذا با نقض آن رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...محول می گردد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 200

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :