جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/769/15

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته باتوجه به محتویات پرونده وموضوع خواسته دعوی تقابل واعتراضات تجدیدنظرخواه اشکال متوجه است ،زیرا فتوکپی سندصلحنامه شماره ...که درحکم دادگاه مورداستنادقرارگرفته ضمیمه پرونده نیست ودربند6لایحه مورخه ...وکیل آقای "الف "به این مطلب اشاره گردیده بااین وصف مفادمندرجات صلحنامه مزبوروموضوع آن معلوم نبوده تامورداستناددادگاه قرارگیرد.ثانیا:درلایحه همان وکیل ... نسبت به امضای ذیل قولنامه استنادی خواهان تقابل وظهرچک مستنددعوی اصلی ادعای جعل شده ودلیل جعلیت نیزاعلام گردیده .دادگاه بدون توجه ورسیدگی به ادعای جعل شده دلیل جعلیت نیزاعلام گردیده ،دادگاه بدون توجه ورسیدگی به ادعای مذکوربااظهارنظردرموردآن حکم صادرکرده است ،لذاباتوجه به مراتب مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش تشخیص می دهدوبااعلام نقض آن تجدیدرسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...محول می نماید." (71/769/15)

* سابقه *
خواسته مطالبه وجه چک بوده وخواسته هم دادخواست تقابل به ابطال چک مستنددعوی و...وپرونده اصلی خوانده "ب "دعوی اصلی اظهارداشته قطعه زمینی رابه موجب قولنامه به اوفروخته که نصف پول آن راموقع تنظیم قولنامه ومحضرونصف دیگرراپس ازشش ماه بادادن سندمالکیت وجوازساختمان اخذ نماید.مدتی پس ازتنظیم قولنامه باحضوردردفترخانه ...سندصلحنامه مربوط به صلح حقوق رابه امضای آقای "ج "به اوداده ونصف قیمت زمین راگرفته بابت بقیه چک بدون تاریخ شماره ...به اوداده که پس ازشش ماه بادادن سند مالکیت آن راتاریخ گذارده فروشنده وصول نماید.آقای "الف "این چک را تاریخ گذارده وبه آقای "د"فروخته است .دراین مدت نه زمین راتحویل داده و نه وجوه ماخوذه ونه چک رامستردداشته است درحالی که اصولازمینی نداشته است .
دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی درموردمطالبه وجه چک مستنددعوی اصلی ذمه خوانده رامشغول تشخیص وبااحرازاستحقاق خواهان برمحکومیت آقای "ب "(خوانده دعوی اصلی )به پرداخت وجه چک مذکوره ودرخصوص دعوی خواهان تقابل به خواسته وابطال چک واستردادوجوه پرداختی باتوجه به اینکه درمقابل وجوه موردمطالبه چک موردبحث سندصلح رسمی صادرگردیده رددعوی رااعلام کرده است .
به حکم دادگاه اعتراض شده است ،بدین مضمون که خواندگان اصولادارای زمینی که موردمعامله قرارداده اندنبوده وچک مورداستناددردعوی اصلی بابت باقیمانده بهای زمین مذکوربه نام آقای "الف "صادرگردیده که مالک این زمین نبوده است .درنتیجه معامله موضوع قراردادمحقق نشده وفروشنده طلبی نداشته ]که [حق ظهرنویسی چک امانی راداشته باشد.لذاعمل نامبرده غیرقانونی وباطل است .ضمن تقاضای استعلام ازاداره ثبت درموردمالکیت خواندگان صدورحکم محکومیت نامبردگان وابطال چک مستنددعوی اصلی را درخواست نموده است .

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 200-201

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
769
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :