جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/307/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال وارداست که اولابه منظور رسیدگی به پرونده های مورداستنادوهمچنین بررسی پاسخ دایره اجرای دادگستری وقت رسیدگی تعیین واصحاب دعوی رادعوت نکرده تاباملاحظه پرونده هاوپاسخ واصله فرصت دفاعی برای خوانده وجودداشته باشدوحال آنکه مستفادازماد360قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دلایل بایددرجلسه دادرسی به عمل آیدوثانیاضرورت داشته که دادگاه پرونده موضوع دادنامه شماره ...موجوددردادگاه 1...رامطالبه وخلاصه مفیدی ازآن منعکس سپس با لحاظ محتویات پرونده مذکورمبادرت به اتخاذتصمیم نماید.لذادادنامه مذکوربه جهات فوق الاشعارنقض وپرونده به منظوررسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد."(72/307/12)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته استردادمبلغ ...ریال وجه نقدوسه فقره چک و خسارات می باشدکه بابت خریدیک ماشین مسروقه داده شده است .دادگاه حقوقی یک ...آقای "الف "رامحکوم به استردادیک دستگاه اتومبیل ...به لحاظ فسخ معامله به نفع آقای "ب "کرده که ماشین هم تحویل مالک اصلی شده است دادگاه پس ازملاحظه پرونده فوق الذکرحکم برابطال معامله واسترداد مبلغ ...به عنوان قسمتی ازثمن موردمعامله واسترداددوفقره چک ...ریال ویک فقره ...ریال که دریدتصرف خوانده دعوی می باشدبه لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع صادرمی نماید.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 201-202

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
307
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :