جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/309/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"قراررددادخواست صادره توسط دادگاه خلاف قانونی ومخدوش می باشد، زیراقطع نظرازآنکه عدم اقدام تجدیدنظرخواه به ارائه وتسلیم قیم نامه صغارخوانده موجب رددادخواست مدعی نمی شودبه جهت آنکه تکلیف به تقدیم فتوکپی یارونوشت مصدق قیم نامه مثبت سمت قیم خوانده توسط خواهان در زمره مواردمندرج دربند6ماده 72 ومواد74 و79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشدتااینکه صدوراخطاررفع نقض وتخلف ازتقدیم آن درفرجه قانونی مجوزرددادخواست باشد،مضافاآنکه درتاریخ اخطاررفع نقض وضرب الاجل قانونی اصلاقیم نامه صادرنشده بوده وبه علاوه درمواردی که ازخوانده متوفی وراث صغیرموجوداست طبق مستفادازماده 56 قانون امورحسبی دادگاه مکلف است تاتعیین قیم برای صغیردادرسی رامتوقف واقدامی انجام ندهد،اساسا" صدورقراررددادخواست به علت عدم رفع نقض بدواازوظایف دادگاه نمی باشد مضافاآنکه تجدیدنظرخواه فتوکپی مصدق قیم نامه شماره ...صادره درتاریخ 2/3/72 رابه دادگاه تقدیم نموده وضمیمه پرونده می باشدعلی هذابنابه مراتب قرارتجدیدنظرخواسته نقض می گرددوپرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارمنقوض ارجاع می شود."(72/309/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 205

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
309
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :