جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/93/3

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
"تجدیدنظرخواهی واردبنظرمی رسد،زیراطرفین دعوی به موجب صورتمجلس مورخه 19/12/68بانظرداوران منتخب اختلافات خودرابه نحومندرج درصورت مجلس تنظیمی حل ودیون خواندگان به مبلغ ...ریال تعیین وبرای پرداخت آن تعدادی چک ازجمله هشت فقره چک موردبحث صادرودراختیاردائن قرارداده شده وچون خواهان پس ازمراجعه به بانک محال علیه به علت کسرموجودی مواجه بابرگشت چکهاگردیده درمقام مطالبه وجوه مندرجه درآنهاازطریق دادگاه برآمده ،نظربه اینکه تنظیم صورتمجلس مذکورتعارض بامطالبه وجوه چکها ندارددرصورتی ]که [خواهان ازطریق اجرای ثبت وجوه چکهاراوصول نکرده باشد صدورقرارعدم استماع دعوی وجه قانونی نداشته ومخدوش به نظرمی رسد،فلذابا نقض قرارموردتجدیدنظررسیدگی مجددبارعایت تبصره ماده 13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه دادگاه مربوطه ارجاع می گردد،"(71/93/3)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 206

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :