جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/120/71/19

رای شعبه 19 دیوان عالی کشور
"اعتراش تجدیدنظرخواه نسبت به قراررددعوی شماره ...واردوقرار تجدیدنظرخواسته خلاف قانونی است ،زیرابه دلالت مندرجات گواهینامه عدم پرداخت مورخ 22/2/70 صادره ازبانک محال علیه چک عمده حساب جاری ...مربوط به شرکت ...وبه امضا...رئیس هیات مدیره شرکت مرقوم صادر گردیده وطبق ماده 18قانون صدورچک مصوب 26/4/55 درصورتی که چک به وکالت یانمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی صادرشده باشد،صادرکننده چک وصاحب حساب متضامنامسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه وحکم ضرروزیان براساس تضامن علیه هردوصادرمی شودبنابه مراتب وازآنجاکه ...به نمایندگی ازطرف شرکت ...بامسئولیت محدودبه صدور چک وصاحب حساب متضامنامسئول پرداخت وجه چک می باشندوباوصف مسئولیت امضاکننده چک دعوی به وی توجه داردولذاقرارتجدیدنظرخواسته خلاف مقررات ماده 18قانون صدورچک صادرگردیده وخلاف قانون است وبه استنادبندب ماده 6قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی به آنهانقض می شود."(71/120/71/19)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته مطالبه وجه چک می باشدکه به استنادفتوکپی مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه صدورقرارتامین خواسته ورسیدگی وصدورحکم محکومیت خوانده راخواستارشده است دادگاه خلاصه چنین رای داده است :
"نظربه اینکه خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ...اعلام داشته چک ازحساب شرکت ...صادرشده وارتباطی به وی نداردباملاحظه اصل چک معلوم شده که مربوط به حساب شرکت ...است ،لذاایرادخوانده ثابت تشخیص وقراررددعوی خواهان به طرفیت آقای "الف "صادرمی شودوازقرار تامین صادره هم رفع اثرمی شود."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 206-207

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :