جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


پرونده کلاسه :

رای دیوان عالی کشور
"تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواهان مالاواردبه نظرمی رسد،زیرا اولااستدلال دادگاه مبنی براینکه بند3قراردادمورخ 10/9/63درمساله پیش بینی فیصله اختلاف طرفی ازطریق داوری ناظربه شرایط 1و2قرارداد مزبوراست واین دوشرط باتنظیم قراردادمورخ 12/9/63سالبه به انتفای موضوع گردیده وموضوع تصفیه حساب وحدوث اختلاف ونتیجتاضرورت ارجاع امر به داوری هم منتفی می باشدصحیح وموجه نیست زیرامندرجات قراردادمورخ 12/3/63درمقام تفویض اختیارات بیشتری ازناحیه کارفرما(تجدیدنظر خواهان فعلی )به مجریان طرح ساختمانی است ودراین قراردادبه هیچ وجه ترتیب حل اختلاف درصورت بروزاختلاف بین طرفین تغییری نیافته وبند3 قراردادمورخ 10/9/63نه صریحاونه به طورصریحاونه به طورضمنی نفی نگردیده است .ثانیامساله تشخیص اینکه موارداعلام شده دراظهارنامه مستنددعوی می تواندازموضوعات مورداختلاف باشدیانباشدباهیات داوری می باشدونه بادادگاه که صرفابایستی به انتخاب داورطرف ممتنع واحیاناسرداوروصدور داورنامه مبادرت نمایدبنابه مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندابه مواد3و5 وبندب ماده 6قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/67نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می شود."

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :