جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/664/15

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
" تجدیدنظرخواهی مالا وارد به نظرمی رسد و رای تجدیدنظرخواسته مواجه با اشکال قضایی است ، چه همانطورکه قبلا مذکور افتاده با لحاظ ضرورت تشخیص موقع موکلین آقایان ...که پس ازنقض قرار صادره قبلی در دادرسی شرکت نموده درشرکت تجدید نظرخواه اقتضا داشته دادگاه با مطالبه و ملاحظه اساسنامه شرکت بدوا روشن نمایدکه اساسا برای طرح دعوی از طرف شرکت چه مقامی در شرکت صاحب اختیار و صلاحیت بوده است سپس با لحاظ نتیجه این رسیدگی نفیا یا اثباتا در ماهیت قضیه مبادرت به اصدار دادنامه نماید . فلذا و بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون انجام رسیدگی صادر گردیده به جهت وجود نقص موثر در رسیدگی مخدوش است و مستندا به مواد 6 و10 از قانون تعیین موارد تجدید نظراحکام و ماده 23 ... به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود ." (71/664/15)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته استردادمبلغ ...ریال است .وکیل تجدیدنظرخواه اظهارداشته شرکت موکل که ...نهایتاتعداد1030سهم ...ریالی بانام از سهام شرکت ...راازخوانده خریداری نموده ،ولی وجه آن رابابت بدهی شرکت به بانک ...پرداخت می نماید.پس ازمدتی خوانده باعلم واطلاع ازاستقرار مالکیت شرکت ...برقطعه زمین مذکوربه عنوان یکی ازدارایی های ثابت و بدون اینکه هیچ سمت قانونی نسبت به زمین مذکورویاحقی نسبت به سهام شرکت موکل ویااصولاسمتی درشرکت ...داشته باشدمن غیرحق ازشرکت موکل مطالبه سهم خودازقیمت زمین رانموده وشرکت موکل نیزباتوجه به حسن روابط فی ما بین وحسن اعتمادی که به خوانده داشته است وبه علت عدم اطلاع ازتکالیف و اختیارات قانونی خودمبلغ ...ریال بابت زمین ملکی شرکت ...به خوانده پرداخت می نماید.بدین ترتیب شرکت موکل براثرفریب وتدلیس خوانده مبلغ ...ریال بابت سهم خودازسهام زمین ملکی شرکت ...که خودنیزاز سهامداران آن می باشدبه ایشان پرداخت می نماید.
حالیه ازآنجاکه خوانده بدون هیچ سمت قانونی وصرفابراثرفریب و تدلیس ومغرورنمودن شرکت موکل مبلغ مذکوررادریافت داشته وازآنجاکه دریافت این مبلغ ازسوی ایشان فاقدهرگونه مجوزشرعی وقانونی اس لذا تقاضای استردادوجه رادارم .
دادگاه پس ازاستماع توضیحات طرفین سرانجام قراررددعوی خواهان را صادرمی کند.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 236-237

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
664
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :