جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/310/10

رای شعبه 10 دیوان عالی کشور
دراین پرونده خواسته مطالبه خسارت (حق الوکاله وکیل )می باشدوخواهان ادعامی نمایدکه خوانده شرکت سهامی بیمه ...به علت عدم انجام تعهداز پرداخت خسارت ناشی ازحریق مغازه موردبیمه جهت طرح دعوی واحقاق حق خود ناچاربه انتخاب وکیل دادگستری شده ودراین موردمبلغ دومیلیون ریال به وکیل انتخابی پرداخت نموده ام ونیزچون مدتی مغازه به علت حریق تعطیل بوده مبلغ یک میلیون وهشتصدونودهزارریال خسارت عدم النفع رامطالبه می نماید ونیزمبلغ ...ریال بابت بهره بانکهاپرداخت کرده است .
دادگاه درموردمطالبه عدم النفع وخسارت ناشی ازپرداخت بهره های بانکی به رددعاوی خواهان اظهارعقیده نموده ،ولی درموردحق الوکاله وکیل به محکومیت خوانده به پرداخت ...درحق خواهان نظرمی دهد.
"اعتراض تجدیدنظرخواه وارداست ،زیرامطالبه حق الوکاله وکیل جواز شرعی نداردولذادادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت نقض وپرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد."(70/310/10)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 239

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
310
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :