جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/142/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
"طبق دادنامه شماره 831/24-14/11/68شعبه دیوان عالی کشوررای شماره ...دادگاه حقوقی یک شهرستان "الف "نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک شهرستان "ب "ارجاع گردیده ،لیکن دادگاه اخیرالذکراشتباهاخودرا مرجع تجدیدنظردانسته ورای دادگاه را(که قبلاازطرف دیوان عالی کشورشکسته شده ووجودنداشته )موردتاییدقرارداده است .به هرحال چون پس ازنقض رای دادگاه شهرستان "الف "رسیدگی بدوی دراین پرونده به عمل نیامده ورای دادگاه شهرستان "ب "درتاییدرای منقوض بی موردصادرشده وکان لم یکن محسوب است ،لذارسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک شهرستان "ج "ارجاع می گردد."(72/142/24)

* سابقه *
خواسته مطالبه یک میلیون یال خسارت ...دادخواست به دادگاه حقوقی عمومی حقوقی شهرستان "الف "...تقدیم شده که درجریان رسیدگی دادگاه تبدیل به دادگاه حقوقی یک شده ودادگاه به قائم مقامی دادگاه حقوقی دوخوانده رابه پرداخت ...ریال ازبابت ضرروزیان ناشی ازجرم درحق خواهانهامحکوم نموده که شعبه دیوانعای کشورطی دادنامه شماره 831/24-14/11/68چنین رای صادر کرده است :
"باتوجه به تاریخ تقدیم دادخواست (4/8/66)مقررات ماده 16قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودادگاه حقوقی یک راساملکف به رسیدگی بوده نظربه اینکه مقررات ماده 3قانون مذکوررعایت نشده ومشاوره درهیچ یک از جلسات دادرسی حضورنداشته است دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی به پرونده به دادگاه حقوقی یک شهرستان "ب "ارجاع می گرددتاباتوجه به خواسته دعوی ومیزان آن ومستندات طرفین ورعایت مقررات وقواعددادرسی نسبت به موضوع رسیدگی نماید."
پس ازاعاده پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان "ب "پس از تعیین وقت وابلاغ به طرفین طبق دادنامه شماره ...رای دادگاه شهرستان "الف راکه ازطرف دیوانعالی کشورنقض شده بودبه عنوان مرجع تجدیدنظرمورد تاییدقرارداده وسپس بااعتراض به آن دیوان عالی کشورارسال نموده اند.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 250

46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :