جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/831/23

رای شعبه 23 دیوان عالی کشور
"طبق ماده 822 قانون مدنی حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن چیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شودازطرفی ...خوانده ردیف یک که فروشنده سه دانگ ملک موردنظرخواهان به خوانده ردیف 2 می باشددرجلسه مورخ 3/4/1366متشکله دردادگاه حقوقی 2...اظهارداشته پیشنهادخریدسهم وی یافروش سهم خودبه اورانموده است که مشارالیها رضایت نداده وباوصف توسل به آقایان ...ومراجعه آنان به ...توفیقی حاصل نگردیده است واوهم به لحاظ احتیاج سهم خودازپلاک ثبتی موصوف رابه ... منتقل کرده است .دادگاه حقوقی 2...درجلسه مورخ 29/6/67از...احداز افرادموردنظرخوانده ردیف یک به عنوان مطلع تحقیق نموده ومشارالیه در قسمتی ازاظهارات خودچنین بیان داشته است :"...ودرموردفروش مغازه هم ...گفت ...این مغازه رایابخریابفروش .ده تومان بالاازقیمت خریدار بود...گفت نمی فروشم ..."که باتوجه به اینکه حسب اعلام واظهاراتش مربوط به پنج یاشش سال پیش ازآن بوده وبه قبل ازتنظیم سندرسمی انتقال بین خواندگان برمی گرددامتناع خواهان ازخریدسهم ...رامتبادربه ذهن می نماید ازنظرروشن شدن قضیه وکشف بیشترحقیقت استماع اطلاعات دونفرازافراد دیگرمعرفی شده ازناحیه شخص اخیرالذکربه اسامی ...و...ضروری است . متعاقب آن بتوان درخصوص اسقاط یاعدم اسقاط حق شفعه ازناحیه خواهان به اظهارنظرپرداخت وسپس مبادرت به صدوررای مقتضی نمود.فلذاودرحال حاضرنظریه مورخ 3/5/71صادره ازدادگاه حقوقی یک ...قابل تاییدنمی باشد.
* سابقه *
دراین پرونده خواسته اخذبه شفعه وابطال سندانتقال سه دانگ ازشش دانگ مغازه است بااین توضیح که ملک مغازه فوق الاشعارکه کل سرقفلی آن متعلق به خواهان است ،بین اووخوانده ردیف یک مشترک بوده وباوصف اینکه به کرات پیشنهادخریدسهم شریک رابه وی داده است ،اوحاضربه فروش نشده واخیراسهم خودرابه موجب سندشماره ...به خوانده ردیف 2انتقال داده است ونتیجتاخواستارصدورحکم نسبت به ابطال سندقطعی غیرمنقول شماره ... که دلالت برمالکیت بالمناصفه وی وخوانده ردیف یک نسبت به پلاک مذکور است .خوانده ردیف یک اظهارداشته تاقسمتی ازسال 60به اتفاق خواهان درمغازه موردبحث به کسب اشتغال داشته اندودرآن تاریخ به وی پیشنهادخرید یافروش مغازه یافروش کل آن به غیرراداده ولی خواهان حاضرنشده واوهم روی اجبارسهم خودرابه آقای ...انتقال داده و...ریال بابت ثمن دریافت داشته است .دادگاه سندمالکیت راملاحظه نموده است وآقای "ج "(خریدار)بیان داشته است که "من حرفی نداردم می بایست می رفتم پیش آقای ...به ایشان بگویم که آقای ...آیااینجارابخرم یانخرم ،ولی این کاررانکردم ونگفته خودسرانه این کارراکرده ام .بعدازخریدگفتم که من نصف مغازه راخریده ام و ایشان گفت بیخودخریده ای حق شفعه بامن است ."دادگاه ازشاهدتحقیق کرده است ،مشارالیهااظهارداشته که آقای ...پیشنهادخریدیافروش به آقای ... راداده وحتی حاضربوده سهم اورابه ده هزارتومان هم گرانتربخرد،ولی آقای .. گفت نمی فروشم دادگاه باعنایت به اینکه درسندفروش سه دانگ تنظیمی بین خواندگان قیمت موردمعامله 94300ریال قیدگردیده ولی آنهاسخن از2700000 ریال درمحضردادگاه به میان آورده اند.ازاداره حقوقی وزارت دادگستری استعلام می نمایداولاوظیفه دادگاه درفصل خصومت چیست ،ثانیاکدام یک از مبالغ یادشده بایستی ملاک قرارگیردکه درپاسخ شماره 6194/7-8/9/67واصله ازمرجع مرقوم ملاک قرارگرفتن قیمت واقعی توصیه می گردد.دادگاه نهایتا دعوی مطروحه راثابت وواردتشخیص واخذبه شفعه توسط مرحوم (خواهان اولیه )رادرزمان خودبه موجب ماده 808قانون مدنی محق دانسته ودرنظردارد که مستندابه مواد808و816و821و823و1259و1275قانون مدنی حکم به بطلان معامله موضوع سندرسمی شماره ...به دنبال محق بودن تملک شفیع نسبت به سه دانگ دیگرازمغازه تحتانی دارای پلاک که بعدازفوت شفیع قهراوراث قانونی اوموضوع دادنامه حصروراثت ...جانشین وی می شوندونیزالزام دفتر خانه شماره ...به انتقال واستقرارمالکیت سه دانگ مذکوربه نام ورثه شفیع ...درقبال پرداخت مبلغ ...توسط ورثه شفیع به مشتری راصادرواعلام می نمایدواین نظریه پس ازاعتراض به دیوان عالی ارسال شده است واین هم (71/831/23)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 284-286

47
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
831
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :