جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق مستفادازماده 521 قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادرازدادگاه بخش قبل ازسیرپژوهشی قابل فرجام نیست .
حکم شماره 610/2-31/2/21شعبه 3و1596-31/5/21شعبه 4و1359- 31/4/20شعبه 4
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2610
تاریخ تصویب :
1321/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :