جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که برای تشخیص امرفنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیله اهل فن وکارشناس اقدام کندنه به تصدی خود.
حکم شماره 3135-30/9/19 شعبه 3 و 778-30/3/17 شعبه 3 و 2957-30/9/21 شعبه 4 و3231-28/12/18 شعبه 1 و 3145-14/12/18 شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3135
تاریخ تصویب :
1319/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :