جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرتعیین کارشناس که درغیاب طرف ازطریق قرعه برای رسیدگی به صحت انتساب مستنددعوی (پس ازانصراف ازسه نفرکارشناس مرضی الطرفین انتخاب شده )بطرف مزبوراعلام نگرددتاردیاقبول اومعلوم شودعمل مزبوربر خلاف ماده 448قانون آئین دادرسی مدنی بوده وحکم صادرنقض خواهدشد.
حکم شماره 3826-22/12/21شعبه 7

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3826
تاریخ تصویب :
1321/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :