جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرموضوع دعوی امرفنی بوده وقراررجوع بکارشناس به تشخیص خود دادگاه صدوریافته باشدعدول دادگاه ازقرارمزبور"به استنادعدول طرفین ازاین امر"صحیح نخواهدبود.
حکم شماره 4369-29/12/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4369
تاریخ تصویب :
1319/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :