جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ارجاع تطبیق امضاءبه خبره الزامی نمی باشدومنوط به نظردادگاه است ودرمواردی که جهات مخصوصه فن واعمال معلومات فنی ایجاب نکند دادگاه می تواندعمل تطبیق راخودانجام دهد.
حکم شماره 2757-17/12/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2757
تاریخ تصویب :
1317/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :