جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/202/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"به صراحت فروش نامه عادی مورخ ... فروش تمام شش دانگ سرقفلی وحق کسب یاپیشه وکلیه حقوق متصوره ومستاجری فروشنده درپلاکهای مورداجاره سند رسمی شماره ... دفترخانه شماره ... و بطورکلی حقوقی که برای فروشنده در اجاره نامه مزبورمتصوراست به استثنای مقداری ازوسایل ولوازم موجوددر محل توسط آقای ... (تجدیدنظرخوانده )به تجدیدنظرخواهان احرازمی گردد و نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده به موجب سندرسمی اجاره فوق الذکرمستاجر محل مورداجاره مندرج درسندمزبورکه به نام ... است بوده که هرچندسنداجاره مزبورکه موجر(مالک ) مندرج درآن آقای ... است درباب امکان انتقال به غیر ساکت است واین سکوت به مستاجراجازه انتقال منافع مورداجاره رابه غیر نمی دهد، زیراطبق مستفاد ازبنددوم ماده 14وماده 20قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356 مستاجردرصورتی مجازبه انتقال منافع موردمالکیت خودمی باشدکه این حق دراجاره نامه به اوداده شده باشدواگرحق مزبوردراجاره نامه تصریح نشده باشد مالکیت مستاجرکامل نبوده ونمی تواندآن رابه دیگری منتقل سازد لکن بدیهی است که دراین صورت چنانچه مستاجرمنافع رابدون رضایت مالک به دیگری انتقال دهدطبق بنددوم ماده 14و تبصره یک ماده 19 قانون فوق الاشاره فقط موجر(مالک )حق فسخ پیدا می کند و در اثر ایجاد این حق می تواندفسخ اجاره نخست وتخلیه عین مستاجره راخواستارشود ولی مستاجر اصلی که دیگرمالک منافع نبوده ومتصرف مورداجاره هم نمی باشدحق ابطال سند تنظیم شده بامنتقل الیه متصرف وخلع یدوی راندارد در مانحن فیه هرچندطبق شرط دوم مندرج در فروش نامه اخذرضایت مالک به عهده تجدیدنظرخوانده بوده که بدان عمل نشده ونیزمالک (آقای ...)به شرح اظهارات مورخ ...خوددر پرونده کیفری عدم موافقت خودراباانتقال منافع مورداجاره به تجدیدنظر خواهان اعلام نموده لکن این عدم موافقت باتوجه به اینکه طبق رای شماره ... شعبه ... دادگاه کیفری در...واحکام شماره ...و...دادگاه کیفری ...مورد اجاره درتصرف تجدیدنظرخواهان قرارداده شده است وباتوجه به حقی که در تبصره یک ماده 19فوق الذکربرای متصرف (منتقل الیه )درنظرگرفته شده مجوزی برای تجدیدنظرخوانده درطرح دعوی ابطال فروش نامه وخلع یدتجدیدنظر خواه ازمحل مورداجاره نخواهدبود فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قانون صادرنشده نقض می شود و رسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک ...محول می گردد." (72/202/12)

* سابقه *
رای دادگاه :
"...نظربه اینکه اولاحسب محتویات پرونده ونامه شماره ...اداره ثبت اسنادو املاک ...آقای ...مالک پلاک مورددعوی می باشدکه به موجب اسناد رسمی به شماره های ...و...ملک خودرادراجاره خواهان دعوی قرارداده و حسب نامه شماره ...دفترخانه رسمی شماره ...اجاره نامه باطل نگردیده وکماکان به قوت خودباقی است ،ثانیاباتوجه به سندعادی مورخ ...ملاحظه می گرددکه طرفین ضمن تنظیم آن اخذرضایت مالک ملک (موجر)درموقع تنظیم سنداجاره جدیدقید نموده اندکه ازنظرقانونی شرط صحیح ودرستی است ،زیرابه موجب ماده 10قانون موجرومستاجرمصوب 1356مستاجرنمی تواندمنافع مورداجاره را کلا یا جزئا یا به نحومشاع به غیرانتقال دهدیاواگذارنماید مگراینکه کتبا این اختیاربه اوداده شده باشدومالک یعنی آقای ...نیز درپرونده کیفری استنادی (فتوکپی برگ تحقیق دردادیاری پیوست پرونده می باشد) به صراحت اعلام نموده باواگذاری سرقفلی ملک به خواندگان موافق نمی باشد بنابراین صرف نظرازکلیه اظهارات ودعاوی طرفین دعوی واستنادبه مدارک مفصل آنان چون واگذاری منافع مورداجاره ازطرف مستاجربه غیر مستلزم جلب رضایت موجر(مالک )می باشد و بدون توافق موجرتنظیم اجاره نامه رسمی جدیدغیر ممکن ودرصورت تخلف نیزموجب سقوط حق کسب وپیشه می گردد فلذا امکان قانونی وعملی برای تاییدوتبدیل سندعادی مورخ ...مورددعوی به سندرسمی اجاره وجودنداردچه اینکه خواهان دعوی حق واگذاری منافع خودرابه غیرازخود سلب نموده ودرصورت تخلف اختیاررابه موجرداده است .ثالثاسندعادی مورخه ...مورددعوی مفاداحکایت ازعقد نداردبلکه بصورت قولنامه ای تنظیم شده که هریک ازطرفین تعهدی برای خودمنظورونهایتادرشرط ششم آن در صورت عدم اجرای تعهدمبلغی رابه عنوان تضمین درجبران خسارت پیش بینی نموده اند.بناعلی هذا دادگاه باتوجه به مراتب فوق نظرداردفقط تعهد خواهان رادرانجام معامله منافع موضوع سندفوق الذکرباطل ونتیجتاحکم بر خلع یدازپلاک مورددعوی صادرنماید."

مرجع : کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 157-159

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
202
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :