جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/148/3

رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه وارداست ،زیرااولا:بالحاظ مستفادازماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/4/1366که مقررداشته اراضی دایر زمینهایی است که آن رااحیاوآبادنموده اندودرحال حاضردایرومورد بهره برداری مالک ست ، ضابطه ازنظرتشخیص این مطلب که زمین دایرمزروعی است یابه شکل باغ می باشدووضع رقبه درتاریخ تصویب قانون مزبوریعنی تاریخ 22/6/1366می باشد.
ثانیا:مندرجات صورتمجلس معاینه محل مورخ 7/2/66 مضبوط درپرونده ...وغیره استنادی خواهان مشعراست براینکه درمتن ملک درختان سیب تقریباهشت ساله بطورپراکنده وجودداردودرهرچهارضلع ملک درختان ... قلمه دردوردیف کاشته شده یک ردیف نیزازوسط ملک ازشرق به غرب درختان قلمه دردوردیف وجودداردوضلع شمال شرقی آن به صورت بیشه زارکوچک قلمه می باشدوچنداصله درخت قره آغاچ درهمان محل دیده می شود.
ثالثا:دربندیک ذیل قسمت ب ماده 16آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ازجمله مواردی که غیرموات عنوان گردیده مورداسنادمالکیتی است که به عنوان هرگونه مستحدثات صادرشده بااین وصف مندرجات سندمالکیت استنادی خواهان که پلاک شماره ...رابه عنوان یک قطعه باغ توصیف مادام که خلاف آن اثبات نشده معتبراست .
رابعا: درقانون زمین شهری وآئین نامه اجرائی قانون زمین شهری درموردباغ وخصوصیات و مشخصات آن تعریفی نشده وآنچه راکه به عنوان ضابطه درارتباط بااین مطلب موجوداست مقررات بندج و...ذیل ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 24/2/1338وبندب وت ماده 11قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نوزدهم دیماه 1340می باشدکه درفصل تعاریف بیشه وقلمستان وباغ میوه راچنین توصیف کرده است :
"بیشه یاقلمستان زمینی است که درآن درختان غیرمثمروسیله اشخاص غرس وتعداددرخت درهرهکتارآن ازهزاراصله تجاوزنماید."وباغ میوه زمینی است که درآن درختان میوه یاموبه وسیله اشخاص غرس وتعداد درخت میوه یامو درهرهکتارازیکصداصله کمترنباشد و در مورد درختان خرماوزیتون درهرهکتار ازپنجاه اصله کمترنباشد.بااین وصف ضرورت داشته دادگاه ازجهت کشف واقع واحرازحقیقت بادرنظرگرفتن مندرجات صورتمجلس معاینه محل مورخ 7/2/66مضبوط درپرونده استنادی خواهانهاومندرجات سندمالکیت و تعاریفی که ازبیشه وباغ و دایرمزروعی درقانون شده است وبادرنظرگرفتن مساحت قسمت مزروعی وبقیه رقبات وتعداددرختان نظرکارشناس یاهیات کارشناسان ...درتاریخ تصویب قانون زمین شهری 22/2/66ازجهت باغ یازمین مزروعی بودن کل مساحت رقبه یاقسمتی ]از[آن باذکرمساحت وحدودومشخصات وفق مقررات جلب وسپس باتوجه به نتیجه حاصله به صدوررای قانونی مبادرت می نمودبنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته به علت نقض رسیدگی وتحقیق مستدابه ماده 6قانون تجدیدنظرآرای دادگاههانقض می شودوبالحاظ بندب ماده 6قانون ماده 7 قانون مرقوم رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده رای ... ارجاع می گردد."(73/148/3)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است که خواهانهاتوضیح داده اندکمیسیون مذکورپلاک متعلق به مارامزروعی تشخیص داده ودرصورتی که به موجب محتویات پرونده های کلاسه ...وآرای صادره دراین پرونده هاملک باغ بوده ودرسندمالکیت نیزباغ درج گردیده ،لذارای کمیسون خلاف واقع بوده است .
دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی باعنایت به نظریه کارشناس که اعتراض نسبت به آن به عمل نیامده وبااوضاع واحوال قضیه نیزمطابقت دارد اعتراض تجدیدنظرخواهان راواردندانسته ورای کمیسیون راتاییدنموده است .

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 129-130

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1373/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :