جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/44و43/10

رای شعبه 10 دیوان عالی کشور
"اعتراض ...دادنامه تجدیدنظرخواسته براعلام بایرودن آن زمین وادعای وی بردایرودن آن موجه است زیراهمان طورکه دادگاه محترم نیزاستدلال نموده وسوابق پرونده حکایت دارددرزمین تاسیساتی وجودداشته که بالنتیجه آن را به زمین دایرتبدیل نموده است ،حال چنانچه به لحاظ تصرفات شخص یااشخاص ثالث ویاانجام اقداماتی که خارج ازاراده وامکانات تجدیدنظرخواه بوده ومستحدثات موجودازبین رفته باشدبدون آنکه امکان مداخله مجددمالک درآن وجودداشته باشدنمی توان زمین موصوف رامطابق تعاریف قانونی وشرعی وروح قوانین مربوط به اراضی شهری زمین بایرتلقی نمود،فلذاقسمت اخیردادنامه ...نقض ..."می گردد.(71/44و43/10)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 133-134

44

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
44
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :