جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/259/8

رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور
"بررای تجدیدنظرخواسته اشکال وارداست ،زیراعلاوه برآنکه اصالت مستندات موردرسیدگی دادگاه قبلی قرارگرفته وبه مرحله ثبوت رسیده تردید مرجع رسیدگی نسبت به اصالت مستندات مرقوم خلاف واقعیت فوق بوده وقابل توجیه به نظرنمی رسد،اصولامدارک ودلایلی که صوری بودن سفته ای مبحوث را محرزومسلم نمایددرپرونده امرمشهودنیست ،نظریه کارشناس منتخب دادگاه ویااظهارات گواه که اساس رای مورددرخواست تجدیدنظرراتشکیل می دهدهیچ یک به نحوی نیست که توجیه گرتشخیص دادگاه درصوری بودن اسناد مطروحه باشدبنابراین رای مزبوربااین وضعیت مخدوش بوده وبانقض آن تجدیدرسیدگی وفق مادتین 3و5 قانون تعیین مواردتجدیدنظرازاحکام دادگاهابه شعبه دیگردادگاه حقوقی ...محول تامورداقدام قرارگیرد."
(70/259/8)

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
259
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :