×

چون مشخصات شوهر و فرزند خانم به شرحی که در ستونهای مربوطه منعکس است با نام و شماره شناسنامه پدرخواهان مطابقت ندارد لذادادنامه مشعر براین موضوع نقض میشود

چون مشخصات شوهر و فرزند خانم به شرحی که در ستونهای مربوطه منعکس است با نام و شماره شناسنامه پدرخواهان مطابقت ندارد لذادادنامه مشعر براین موضوع نقض میشود

چون-مشخصات-شوهر-و-فرزند-خانم-به-شرحی-که-در-ستونهای-مربوطه-منعکس-است-با-نام-و-شماره-شناسنامه-پدرخواهان-مطابقت-ندارد-لذادادنامه-مشعر-براین-موضوع-نقض-میشود
پرونده کلاسه : 72/7/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
خواسته خواهان الزام به ثبت شماره شناسنامه مادرش ...درشناسنامه خودبوده ودادگاه حکم به الزام می دهد.
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته این اشکال وارداست که مشخصات شوهرو فرزند"خانم ..."به شرحی که درستونهای مربوط شناسنامه مشارالیهامنعکس است بانام وشماره شناسنامه پدرخواهان وهمچنین بامشخصات خواهان کاملا مطابقت ندارد،ضرورت داشته اصول شناسنامه وسوابق موجوددراداره ثبت احوال مطالبه ومشخصات وخلاصه آنهامنعکس وبااختیارحاصله ازماده 28لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هرگونه تحقیق واقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام یابدسپس اتخاذتصمیم به عمل آیدلذادادناه مزبور...نقض .."می گردد.(72/7/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 171-172

45

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 7

تاریخ تصویب : 1372/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.