×

رسیدگی به دعوی مطروحه باادعای اینکه آقای الف به شناسنامه شماره 2260وآقای ب به شناسنامه شماره 6017شخص واحدی است درصلاحیت دادگستری است ومتفرع برتعیین تکلیف نسبت به نسب است

رسیدگی به دعوی مطروحه باادعای اینکه آقای الف به شناسنامه شماره 2260وآقای ب به شناسنامه شماره 6017شخص واحدی است درصلاحیت دادگستری است ومتفرع برتعیین تکلیف نسبت به نسب است

رسیدگی-به-دعوی-مطروحه-باادعای-اینکه-آقای-الف-به-شناسنامه-شماره-2260وآقای-ب-به-شناسنامه-شماره-6017شخص-واحدی-است-درصلاحیت-دادگستری-است-ومتفرع-برتعیین-تکلیف-نسبت-به-نسب-است

وکیل


پرونده کلاسه : 72/450/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"شناسنامه های ...و...ظاهرامتعلق به دوشخص می باشد،بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه باادعای اینکه آقای "الف "...به شناسنامه شماره 2260وآقای "ب "به شناسنامه شماره 6017شخص واحدی است طرح گردیده متفرع برتعیین تکلیف نسبت به نسب بوده ونتیجتادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص است وبااین حال چون ظاهرادرمحل دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده طبق ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358رسیدگی باخوددادگاه صادرکننده قرارمی باشد،هرچندممکن است بارسیدگی به دعوی مطروحه اساسااختلاف در نسب محقق نباشدکه به طریق اولی دادگاه صادرکننده قرارمرجع رسیدگی می باشد ودرهرحال هیات حل اختلاف ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را ندارد،علی هذاقرارعدم صلاحیت صادره قانونی نبوده فسخ می گرددوبه صلاحیت دادگاه حقوقی 2مستقل ...اعلام نظرمی شود."(72/450/12)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 173

45

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 450

تاریخ تصویب : 1372/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.