جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/455/21

رای شعبه 21 دیوان عالی کشور
خواسته خواهان اصلاح نسب واصلاح شناسنامه ازنظرنام وشماره شناسنامه پدرمی باشد.قضیه ازاین قراربوده که درموقع تعویض شناسنامه هااداره ثبت احوال اشتباهامشخصات برادربزرگتررابه جای پدردرشناسنامه خواهان قید کرده ودادگاه بااین استدلال که باتوجه به اینکه برابربند1و2ماده 3قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 55 رسیدگی به دعوی درصلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشدقرارعدم صلاحیت ...صادرکرده است .
نظرشعبه دیوان درنقض رای دادگاه :
"صلاحیت هیات حق اختلاف موضوع ماده 3قانون ثبت احوال مصوب 1355ناظر به وقوع اشتباهات دراسنادسجلی بعدازامضاوقبل ازتسلیم سندمی باشد،لذا باتوجه به خواسته دعوی ومندرجات پرونده قرارعدم صلاحیت مورخ ...نقض و پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادرکننده قرارمنقوض ارجاع می گردد."(72/455/21)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 174

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
455
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :