جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/650/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"بردادنامه موردتقاضای تجدیدنظراشکال وارداست ،زیرامحتویات پرونده دلالت برملاحظه اصل شناسنامه وچگونگی آن ازحیث نام پدرومادرو خواهان به دعوی واولادان وی وخصوصیات موثرهریک ونیزملاحظه سوابق سجلی مربوط به این شناسنامه وکیفیت ثبت واقعه فوت وتحقیق ازشهودفوت در صورتی که زنده باشندونیزملاحظه سوابق سجلی پدرومادرخواهان وهمچنین قباله نکاحیه خواهان که کلامویدانتساب شناسنامه موجودوثبت واقعه فوت به خواهان دعوی باشدنداردولذارسیدگی ناقص انجام گردیده بانقض دادنامه رسیدگی مجددبه استنادبند"ب "ماده 7قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها..
محول می گردد."(72/650/25)

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 175

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
650
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :