جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/263/9

رای شعبه نهم دیوان عالی کشور
"بررای تجدیدنظرخواسته اشکال وارداست :
اولا:صرف نظرازاعتراض تجدیدنظرخوانده مبنی برتردیددراصالت و صحت دوفقره سندعادی مورخ 23/1/59 و...عمده دلیل خواهان اصلی سندهای مزبورمی باشدفقط دلالت برفروش سرقفلی داردلاغیرکه معمولافروش سرقفلی مغازه مستندبه اجاره نامه بایدباشدتارابطه استیجاری بین مستاجرومالک برقرارگرددکه درمانحن فیه خواهان اصلی سندکه دال براجاره نامه باشداز طرف فروشنده سرقفلی ونه ازمورث مرحوم ...نسبت به مغازه موردبحث ارائه نداده است وتارابطه استیجاری بین مالک مغازه ومستاجربرقرارنشودمشمول قانون موجرومستاجرنمی گرددواستنادبه ماده 19ق .ر.م .م دائربرصدورحکم به تجویزانتقال منافع وجهه قانونی ندارد.
ثانیا:هرچندیکی ازمستندات خواهان اصلی سندانتقال قطعی ورسمی شماره ...8/1/60که ملک موردنزاع به خوانده اصلی منتقل شده می باشدودرذیل آن به اجاره نامه اشاره شده لکن اجاره نامه ای دال برتملیک منافع ازمالک به مستاجردرزمان خاص درپرونده به نظرنرسید.
ثالثا:گرچه مندرجات وکالتنامه شماره ...ورونوشت وکالتنامه ... موضوع صلح وواگذاری کلیه حقوق موکل به وکیل ونیزمراجعه به مقامات قضایی می باشدولکن مشمول وکالتنامه های مزبورنسبت به تخصیص حق انتقال عین ویا منافع مملوکات موکل ازسوی وکیل مزبوربه غیراشعاری نداردوبه فرض شمول اقتضاداشت دادگاه قبل ازصدورحکم خوانده رادرجریان فتوکپی وکالتنامه ای که مورداعتراض وی بوده می گذاشت تاامکان دفاع وپاسخگویی نسبت به مفاد مندرجات آن برای اوباشد،زیراکه خوانده پلاک قیدشده درسندشماره ...را مخدوش دانسته وادعاکرده دادگاه بدون رفع این نقیصه اقدام به صدورحکم کرده است .
رابعا:ایراددیگرخوانده اصلی اسن است که روشن گرددبانو...درتنظیم سندعادی باستنادوکالتنامه موصوف الذکردرحال حیات موکل خود(مرحوم ..) بوده یانه که اعلام تاریخ فوت قانونی آن مرحوم ضرورت داشته بنابه مراتب فوق الاشعاردادنامه های تجدیدنظرخواسته مخدوش ونقض می گرددورسیدگی مجددبه شعبه حقوقی دیگردادگاه رسیدگی کننده ارجاع می گردد."(71/263/9)

* سابقه *
رای دادگاه :
"...علی هذادادگاه بااحرازحقانیت خواهان دعوی اصلی وصحت ادعای وی وبه لحاظ ماده 19ق .ر.م .م حکم به تجویزانتقال منافع مورداجاره یعنی مغازه ...رابه غیرصادرواعلام می دارد.امادرمورددعوی تقابل آقای ...بطرفیت آقای ...بخواسته خلع یدازدوباب مغازه به شماره های ...به ادعای غاصبانه بودن تصرفات خوانده ومطالبه اجرت المثل آنهاازتاریخ مالکیت خواهان یعنی هشتم فروردین ماه 1360لغایت تاریخ تقدیم دادخواست چون بااحراز واثبات استیجاری بودن یدخوانده تقابل درمغازه ...به شرح مراتب وجهاتی که فوقامذکوراتفادوهمچنین درموردمغازه ...به دلالت مفادومدلول سند رسمی شماره ...مورخ 6/4/41که به موجب آن مستاجرسابق مغازه به نام ... تمامی تشکیلات چراغ برق منصوبه وامتیازسرقفلی مزبوررابخوانده انتقال داده ودرنتیجه موضوع مشمول مقررات قانون ر.م .م مصوب 1356می باشدونیز مدلول سندانتقال قطعی شماره ...8/1/60که خواهان تقابل باعلم واطلاع به اینک ملک مورددعوی بااجازه نامه های غیررسمی درتصرف اجاری مستاجرین می باشدمعامله راقبول کرده دادگاه ادعای نامبرده رادرموردغاصبانه بودن تصرفات خوانده درمغازه های مذکوردرفوق بلاموجه تشخیص وحکم به بطلان دعوی وی صادرواعلام می داردونیزدرموردمطالبه اجرت المثل باعنایت به مراتب فوق وبااحرازواثبات تصرفات اجاری خوانده درمحل وحاکم بودن مقررات ق.ر.م .م برروابط طرفین ومحلهای کسب وپیشه دادگاه دراین موردنیزادعای خواهان رافاقدوجاهت قانونی تشخیص وحکم به رددعوی وبطلان آن صادرواعلام می دارد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 148-150

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
263
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :