جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/634/6

رای شعبه ششم دیوان عالی کشور
"بردادنامه تجدیدنظرخواسته ...این ایرادوارداست که دادگاه جلب نظرهیات کارشناسان راجهت تعیین میزان اجاره بهای مغازه ضروری دانسته و به این منظورسه نفرراجهت کارشناسی انتخاب کرده که نامبردگان هریک جداگانه اظهارنظرنموده اند.مضافااینکه ازحیث تعیین میزان اجاره بها تفاوت فاحشی بین نظرات آنهاوجودداشته که به همین لحاظ وعدم مطابقت آنهاباواقعیت امروموقعیت محل ،دادگاه نظریات مذکورراموردتوجه قرار نداده ومالاحکم تجدیدنظرخواسته رابرمبنای مبلغ چهارهزارریال اجاره ماهیانه (که نظرهمان کارشناس منتخب دادگاه بدوی است )صادرکرده درحالی که اقتضاداشت دادگاه هیات دیگری رابه کارشناسی انتخاب وباتفهیم مراتب به آنهانظرآنان راجلب وسپس مبادرت به اصدارحکم مقتضی می نمود، علی هذادادنامه موردتقاضای تجدیدنظرنقض وتجدیدرسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد."(70/634/6)

* سابقه *
خواسته تقاضای صدورحکم به تعدیل اجاره والزام خوانده به تنظیم سندرسمی اجاره بوده است .دردادخواست آمده است خوانده سالهاست که مستاجریک باب مغازه متعلق به اینجانب می باشدوازسال 1357تابه حال براساس توافق فی مابین اجاره بهاماهیانه به مبلغ پانصدریال پرداخت می نمایدحال نظربه افزایش هزینه زندگی ومدت بیش ازسه سال ازتاریخ تعدیل مستندابه مواد4و5 ق.ر.م .م درخواست تعدیل اجاره بهاراازتاریخ تقدیم دادخواست باجلب نظرکارشناس می نماید...
خوانده دفاعااظهارداشته هفده سال است که مغازه دراجاره من است خواهان رابه عنوان مالک قبول دارم .حدود8یا9سال است که ماهی پانصدریال پرداخت می کنم مغازه رابه صورت سرقفلی گرفته وسرقفلی داده ام مغازه اش خراب است وارزش همین اجاره راهم ندارد.
دادگاه باتوجه به نظریه کارشناس واینکه خواهان مدعی دریافت سرقفلی ازخوانده شده خواسته راتامیزان نظریه کارشناس واردتشخیص مستندابه مواد4و5 ق .ر.م .م حکم به افزایش اجاره مغازه ازپانصدریال به مبلغ سی هزار صادرودایرهاجرارامکلف کرده که مابه التفاوت وجوه مذکور]را[از تاریخ تقدیم دادخواست تازمان اجرای حکم محاسبه وازخوانده اخذوبه خواهان پرداخت نماید.همچنین حکم به الزام خوانده به تنظیم سندرسمی اجاره داده است .ضمنااضافه کرده که چنانچه خوانده درموقع تنظیم قراردادرسمی حاضر به پرداخت سرقفلی به خواهان باشدمیزان اجاره مبلغ چهارهزارریال خواهد بود.
این رای موردتجدیدنظرخواهی واقع ودادگاه حقوقی یک ...رسیدگی وجلب نظرکارشناسان (که هریک جداگانه نظریه داده اند)وتحقیق ازمستاجرین قبلی مغازه طبق رای ...بااین استدلال که هیات کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نموده اندکه حداقل آن 1500ریال درماه وحداکثر25000ریال می باشدوهمگی با واقعیت امرووضعیت محل ونوع کسب ومحل وقوع مغازه منطبق نیست واین اصولا سرقفلی حق مستاجراولیه است نه مالک وسندابرازی ومدارک ارائه شده حکایت ازپرداخت سرقفلی به مستاجرقبلی آن دارداساس دادنامه معترض عنه راخالی ازاشکال دانسته النهایه تعدیل اجاره بهای مغازه رااز20/11/64به طورمنجزازسی هزارریال به جارده هزارریال تقلیل داده ودادنامه بدوی را استوارمی نماید.موجرازدادستان محترم کل کشورتقاضای اعمال ماده 35ق .ت . و.ک 1و2رامی نمایدکه پرونده به شعبه محترم دیوان عالی کشورارجاع می شود.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 150-152

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
634
تاریخ تصویب :
1370/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :