جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/626و625/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
رای - تجدیدنظرخواهی حسب محتویات پرونده ناظربه دعوی مطالبه اجرت المثل از... لغایت ... می باشد و لذابردادنامه موردتقاضای تجدید نظرکه راجع به این قسمت صادرگردیده اشکال وارد است . زیرا:
اولا : درسندرسمی اجاره شماره ... ودرخواست تمدیدمورخ ... ازجهت اینکه اجور بعد ازفسخ یا انقضای مدت به چه میزانی بایدپرداخت شودتعیین تکلیف به عمل نیامده است
ثانیا : ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56که مقررداشته پس از انقضای مدت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بایدپرداخت گردد به فسخ اجاره و ادامه تصرف محل بعد از فسخ نمی تواند تسری داشته باشد
ثالثا : مقررات مواد 494 و501 قانون مدنی هم ناظر به انقضای مدت اجاره و بقای مورداجاره درید مستاجر و در واقع مربوط به ادامه روابط استیجاری بین طرفین می باشد. درحالی که اجرت المثل موضوع دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظرمربوط به زمان تصرف تجدیدنظرخوانده در محل بعد از صدور حکم فسخ اجاره قبلی به درخواست مشارالیه و قطع رابطه استیجاری وقطعیت حکم مزبوراست .
بنا به مراتب و جهات مذکور اجرت المثل مورد مطالبه نمی تواند به میزان اجرت المثل مندرج در سندرسمی اجاره یاد شده باشد و استدلال دادگاه براین اساس به عمل مذکور موجه نیست با نقض این قسمت ازدادنامه رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی ... محول می گردد."

* سابقه *
دراین پرونده دوخواسته مطالبه اجورمعوقه واجرت المثل مورداجاره توامارسیدگی بشرح زیرمبادرت به صدوررای گردیده است .
رای دادگاه :
"...ایرادوکیل خوانده قابل پذیرش نیست باردآن به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ...ریال اجاره بها ازتاریخ ...تا...ثانیادرموردخواسته خواهان به مطالبه مبلغ ...اجرت المثل ازتاریخ ...تا...به قرارماهی ... ریال تصرفات خوانده طبق صورتمجلس اجراوقرارمورخ ...محرزاست ومبین این امرمی باشدکه اموال واثاثیه شرکت به صورت سابق هنوزدرمحل مورداجاره باقی است وشرکت خوانده هیچ گونه اقدامی نسبت به تخلیه اثاثیه ولوازم و ابزارنکرده ومدرکی نیزکه دلالت براجرای ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مبنی بردرخواست صدورقرارتامین دلیل واجرای آن ازدادگاه به درخواست خوانده باشدازناحیه وی ابرازنشده لذامادامی که محل تخلیه نشده واقدامات فوق صورت پیدانکرده خواهان مستحق دریافت اجرت المثل مورداجاره می باشدولی طبق ماده 494 قانون مدنی خواهان فقط دریافت اجرت المثل راداشته نه بیشترازآن واجرت المثل مورداجاره سابق ماهیانه مبلغ سی هزارریال می باشدوازتاریخ ...تا...جمعا ...ریال می شودوایراددیوان عالی کشورموثردرمقام نبوده ،زیراباوجودفسخ اجاره ،محل دریدخوانده که خودراقائم مقام مستاجردانسته وتقاضای فسخ اجاره راکرده است باقی بوده وباعدم پذیرش نظردیوانعالی کشوربه محکومیت خوانده به پرداخت ...ریال اجرت المثل به شرح فوق صادرمی شود نسبت به بقیه خواهان محکوم به بی حقی است ."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 152-153

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
635
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :