جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/133/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"درخصوص دعوی تقابل باتوجه به تاخیردراقامه دعوی که بافوریت منافات داردردتجدیدنظرخواهی اعلام می گردد.
امادرخصوص دعوی اصلی مستنددعوی بیع نامه تلقی نمی گرددوجزبه قرارداد قابل حمل نیست ودرقراردادمذکورحق امتناع وانصراف بادادن وجه التزام ونیزردثمن پیش بینی شده است که درجهت تحکیم معامله نمی باشد.امتناع پیش بینی شده صرف خودداری است که محدودبه زمان هم نمی باشدوقیدمدت در قراردادبراین است که هریک بتواندثابت کنندکه تعهدات خودرانجام داده اندوطرف دیگرازانجام تعهدخودامتناع نموده واستحقاق دریافت وجه التزام رادارند.بااین وصف دادنامه معترض علیه دراین قسمت نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم محول می گردد"(72/133/25)

* سابقه *
(دعوی تقابل )
دراین پرونده خواهان به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته الزام به تحویل شش دانگ یک باب مغازه والزام به تنظیم سندرسمی انتقال حقوقی ناشی ازکسب وپیشه ودرازای مبلغ ...ریال طرح دعوی نموده است .اجمالاتوضیح داده به استنادقرارداد16/1/69خوانده مستاجروصاحب حق کسب وپیشه ملک کلیه حقوق خودرابااختیارحاصله ازشرط3سنداجاره واگذارنموده است مقرر شده ظرف 45روزتشریفات رسمی انتقال راانجام دهدوحالاامتناع می ورزد. خوانده نیزمتقابلابه طرفیت خواهان اصلی اقدام به تقدیم دادخواست تقابل به خواسته اعلام بطلان قولنامه به لحاظ غبن فاحش کرده است .
رای دادگاه :
"...خوانده به شرح شق 3اجاره نامه ...حق انتقال مورداجاره به غیررا دارابوده است و...مدافعات خوانده دایربه ادعای غبن موجه وقابل ترتیب اثرنمی باشد...بندهای ب وج وشق 4قراردادگذشته ازاینکه برای تحکیم معامله می باشد...این حق به فرض وجودتاتاریخ معین ومقرربین طرفین می تواندمورداستفاده قرارگیرد...مهلت 45روزازتاریخ انعقادقرارداد تعیین گردیده است ...هرکدام ازطرفین مایل بودندازحق مندرج دربندب وج قرارداداستفاده نمایندمی بایست ظرف مهلت مذکورقصدخودرااعلام می نمودندکه چنین چیزی درپرونده مصداق نداردمضافااینکه آقای ...اعلام می داردکه حاضربه پرداخت وجهی به خریدارنمی باشدچون پول ندارد...علی هذا دادگاه مستندابه ماده 19قانون موجرومستاجرونیزتبصره 2ماده مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تحویل مغازه موردمعامله وتنظیم سندرسمی انتقال حقوق ناشی ازحق کسب وپیشه درقبال دریافت مبلغ ...ریال به نام خواهان صادر می نماید.وامادرخصوص دعوی تقابل مطروحه ازناحیه آقای ...به خواسته ابطال قولنامه مورخه 16/1/1369بعلت وقوع غبن باتوجه به محتویات پرونده وعنایت به اینکه معامله درتاریخ 16/1/69واقع شده وبیعانه راخواهان تقابل دریافت داشته وسپس درتاریخ 23/1/69قسمت دیگری ازثمن راوصول کرده است ونیزباتوجه به نامه شماره ...19/1/69دفتراسنادرسمی شماره ... که به عنوان شورای مرکزی اصناف صادرگردیده است ونیزباتوجه به اظهارات خواهان یادشده درجلسه مورخ 3/2/70دادگاه دعوی تقابل راموجه ندانسته و حکم به رددعوی خواهان تقابل صادرواعلام می گردد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یداله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 155-157

45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :